Jesteś tutaj

O Projekcie

W ramach Collaborative Research Project (CRP) zostaną przeprowadzone badania nad transnarodowymi kontaktami kulturalnymi, do których dochodziło w latach 1500 a 1800, w wyniku wyboru przez monarchę małżonki z obcego kraju. Na wybranych przykładach zostaną przeanalizowane role, jakie pełniły monarsze małżonki i ich wpływ na wykształcenie się silnych powiązań kulturalnych między takimi państwami jak: Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Polska, Niemcy, Italia, Hiszpania i Portugalia, biorących aktywny udział w budowaniu tożsamości europejskiej. Cele badawcze obejmują: 1) wyjaśnienie roli i udziału monarszych małżonek w tworzeniu zjawisk kulturowych w epoce nowożytnej; 2) ukazanie wynikających stąd trwałych wzajemnych kulturalnych związków między wspomnianymi krajami; 3) dokonanie rewizji współczesnej mapy Europy poszczególnych państw narodowych tak, aby ukazać wcześniejszą mapę z odmiennymi od dzisiejszych granicami językowymi, kulturalnymi i politycznymi; 4) zbadanie, w jakim zakresie wymiana kulturalna doprowadziła do innowacji w dziedzinie kultury; 5) przedstawienie pozycji monarszych małżonek w kulturze pamięci poszczególnych krajów; 6) wypracowanie - wspólnie z kolegami z muzeów, bibliotek i innych instytucji kultury - sposobów przekazywania i upowszechniania wiedzy o wspomnianej wyżej tematyce.

Zespół badawczy składa się z kierownika projektu z Wielkiej Brytanii, głównych wykonawców-badaczy z Niemiec, Polski i Szwecji, 2 badaczy po doktoracie (historyczka i historyczka sztuki), 2 doktorantek (historyczka i muzykolog), współpracujących z kuratorami z muzeów i doświadczonych międzynarodowych ekspertów z różnych dziedzin. Członkowie zespołu badawczego planują 8 spotkań roboczych w ciągu trzech lat (4 warsztaty naukowe, 4 laboratoria badawcze). Oczekiwane rezultaty tych badań: stworzenie strony internetowej z materiałami dla specjalistów i osób zainteresowanych, wydanie numeru specjalnego czasopisma naukowego, tomu artykułów zbiorowych, przygotowanie artykułów monograficznych, opracowanie 2 rozpraw doktorskich, stworzenie edukacyjnej gry muzealnej, szkolnych gier i programów edukacyjnych, przygotowanie wystawy muzealnej, organizacja koncertu muzyki poważnej oraz - w zależności od możliwości - realizacja serialu telewizyjnego.

Naukowiec z Polski będzie prowadził badania dotyczące polskiej księżniczki Zofii Jagiellonki i jej siostry Katarzyny Jagiellonki. Spróbuje poddać weryfikacji hipotezę, czy córki króla Zygmunta I i mediolańskiej księżniczki Bony Sforzy, które po zamążpójściu praktycznie nie wywierały dużego wpływu politycznego, stały się dzięki swoim związkom małżeńskim ważnymi pośrednikami w wymianie kulturalnej i transferze kulturowym. Dysertacja zajmuje się pierwszą i trzecią małżonką króla Zygmunta Augusta, księżniczkami habsburskimi. Dzięki projektom będzie można ocenić, w jakim stopniu Jagiellonowie stanowili łącznik w Europie pomiędzy Wschodem a Zachodem oraz Północą a Południem. W ramach projektu zostaną zrealizowane: 1) dysertacja na Wydziale Historycznym Uniwerytetu Warszawskiego; 2) wystawa w kooperacji z Muzeum Historii Polski w Warszawie i Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie; 3) warsztaty naukowe w Warszawie.

Subskrybuj Marrying Cultures