Du är här

Om de Projekt

Två eller fler europeiska kultursfärer möttes när en kung eller furste gifte sig med en kvinna från ett annat land. Hon talade kanske ett annat språk än det som talades vid det hov hon kom till, hon kunde ha en annan trosinriktning och blivit uppfostrad i en annan hovkultur än den hon kom till. Den flytt som hennes äktenskap innebar kunde antingen leda till att hon bytte tro och lärde sig ett nytt språk för att på så sätt integreras i det nya land hon kommit till, eller, om inte valde att inte göra detta, bli en främmande person. Valde hon det senare kunde hon bli en källa till missnöje eller rentav bli betraktad som en fiende. Oavsett vilket innebar hennes flytt från ett land till ett annat ett kulturmöte: ofta medföljde hovdamer, tjänstefolk, kanske en själasörjare och ibland konstnärer, hantverkare, musiker eller skådespelare.

Utöver detta förde en monarks blivande hustru ofta med sig boksamlingar, konstverk, kläder, juveler och möbler. Sådana föremål finns idag samlade i kungliga samlingar, museer eller bibliotek. Var hon intresserad av opera eller teater förekom det att hon bidrog till utvecklingen av musik- och scenkonst i sitt nya land. Allt hon förde med sig var inte saker som det gick att ta på. Hon kunde bli viktig för överförande av religiösa, politiska, filosofiska eller vetenskapliga influenser från ett land till ett annat. Genom den ofta omfattande korrespondens hon hade med föräldrar, syskon eller andra släktingar kunde hon bli uppmuntrad att försöka påverka sin nya omgivning i någon riktning som gynnade hennes ursprungsfamilj eller ursprungsland. Om hennes systrar också gifte sig med främmande furstar kunde hennes korrespondens del av viktiga transnationella nätverk.

För att studera kungliga gemålers betydelse som aktörer, verktyg eller katalysatorer för kulturöverföring kommer en forskargrupp från Storbritannien, Tyskland, Polen och Sverige att genomföra ett antal fallstudier över perioden 1500-1800. Med hjälp av fallstudier som berör Danmark, Sverige (inklusive våra dagars Finland), Tyskland, Storbritannien, Polen, Litauen, Italien, Spanien och Portugal kommer forskarna att kunna belysa kulturella synergier mellan norra, östra och södra Europa. Moderna föreställningar om centrum och periferi kommer att problematiseras. Hur texter, materiell kultur, musik och arkitektur som sammanflätade uttryck för kulturöverföring och kulturmöten tillkommit genom dynastiska relationer kommer att undersökas. Ett syfte är synliggöra andra gränser och andra sammanhang som fanns före tillkomsten av de moderna nationalstaterna.

Genom forskargruppens samarbete med kollegor vid kungliga samlingar, museer och bibliotek kommer också frågan om varför en del kungliga gemåler blivit del av ett nationellt kulturellt medvetande och andra inte. Vidare vill gruppen bidra till att historiska artefakters tidigare betydelse förklaras.

Prenumerera på Marrying Cultures